Értékesítési és szállítási feltételek az EJOT Csoport kapcsolt vállalatainak - a továbbiakban: „EJOT” -

1.     Alkalmazási terület

1.1    A jelen Általános Szerződési Feltételek az üzletfelekre, a közjogi és magánjogi jogi személyekre vonatkoznak.

1.2     Minden szállítás és szolgáltatás kizárólag az alábbi feltételek és egyéb megállapodások alapján történik. A jelen Általános Szerződési Feltételeken kívül az EJOT és az Ügyfél között meghatározott specifikációk, rajzok, leírások, szabványok és egyéb dokumentumok, valamint különösen a titoktartási és megfelelési megállapodások is alkalmazandók. Az Ügyfél ezzel ellentétes vagy kiegészítő feltételei, illetve az EJOT Általános Szerződési Feltételektől eltérő, az EJOT által kifejezetten írásban el nem ismert feltételei nem érvényesek. 
Az EJOT Általános Szerződési Feltételei akkor is érvényesek, ha az EJOT az Ügyfél ellentmondó vagy kiegészítő feltételeiről, illetve az EJOT Általános Szerződési Feltételeiről eltérő feltételeiről tudva, fenntartás nélkül teljesíti a szállítást az Ügyfél részére.

1.3.     A jelen Általános Szerződési Feltételek az EJOT és a Vevő közötti minden jövőbeli megrendelésre és szerződéses kapcsolatra is vonatkoznak, kivéve, ha ettől eltérően nem állapodtak meg.

1.4     Az "írásban" kifejezés a "szöveges formában" (pl. e-mail, fax) szinonimájaként használatos.

2.     Általános rendelkezések

2.1     A szerződés általában az Ügyfél írásbeli megrendelésével (ajánlatával) és az EJOT írásbeli visszaigazolásával (elfogadásával) jön létre.

2.2     Az EJOT az Ügyfél ajánlatát két (2) héten belül elfogadhatja.

2.3     A feleknek a szóbeli megállapodásokat vagy közösen kell dokumentálniuk, pl. tárgyalási jegyzőkönyv formájában, vagy azonnal részletesen és írásban meg kell erősíteniük.

2.4     A prospektusokban és katalógusokban szereplő információk és illusztrációk az iparágban szokásos, hozzávetőleges értékek, kivéve, ha azokat az EJOT kifejezetten kötelezőnek nevezi.

3.     Hosszú távú és lehívásos adásvételi szerződések, árkorrekciók.

3.1     A határozatlan idejű szerződéseket és a hat (6) hónapnál hosszabb időtartamú szerződéseket (hosszú távú szerződések) az EJOT bármikor felmondhatja három (3) hónapos felmondási idővel.

3.2     Ha a hosszú távú szerződések esetében a teljesítéssel kapcsolatban az EJOT-nál felmerülő költségek, különösen a bér-, anyag-, szállítási, raktározási vagy energiaköltségek nem elhanyagolható mértékben változnak, az EJOT jogosult azonnali tárgyalást követelni az ár megfelelő kiigazításáról. Az árkiigazítás csak akkor ésszerű, ha az új ár a megváltozott költségek figyelembevételével az EJOT számára költségtakarékos, és az eredeti árrés megmarad. Amennyiben ez olyan információkat érint, amelyekhez az Ügyfél ésszerűen más módon nem juthat hozzá, az EJOT a tárgyalás során köteles ismertetni az egyes érvényesített költségnövekedéseket és azok hatását a szolgáltatás teljesítésének összköltségeire. Ebben az összefüggésben kellően figyelembe kell venni az EJOT jogos érdekét az üzleti titkok védelméhez, valamint a belső számítások bizalmas kezeléséhez. Amennyiben az EJOT ilyen jogos érdekei ellentétesek a költségnövekedés vagy annak a teljes költségekre gyakorolt hatásának bemutatásával, az EJOT jogosult az egyedi esetben megfelelő indexekre, piaci árakra és/vagy szokásos (ár)számítási modellekre hivatkozni. Amennyiben a tárgyalásra való felhívást követő harminc (30) naptári napon belül nem sikerül jóhiszeműen megegyezni, az EJOT jogosult a szerződést felmondani, határidő nélkül. Az Ügyfél az ilyen felmondásból eredő kártérítési igényekre nem jogosult. Amennyiben a felek árkiigazításban állapodnak meg, az új árat visszamenőleges hatállyal attól a naptól kell alkalmazni, amikor az EJOT az árkiigazításról szóló tárgyalást kérte.

3.3.     Ha az ajánlat benyújtásakor nem állapodtak meg kötelező érvényű rendelési mennyiségben, az EJOT az árkalkuláció alapjául az Ügyfél által egy bizonyos időszakra várt, nem kötelező érvényű rendelési mennyiséget (célmennyiséget) veszi alapul. Ha az Ügyfél ennél a célmennyiségnél kevesebbet vásárol, az EJOT jogosult az egységárat megfelelően megemelni.

3.4.     Lehívásra történő szállítási szerződések esetén a Vevő ésszerű előnézetben adja meg az EJOT-nak a nem kötelező mennyiségeket. Az EJOT öt (5) munkanapon belül kifogást emelhet a megrendelési és lehívási ütemtervekkel szemben. A kifogás különösen akkor megengedett, ha a megrendelés legalább tíz (10) százalékkal meghaladja a korábbi nem kötelező érvényű előzetest. A kötelező készanyag-leadás hat (6) hét, a kötelező nyersanyag-leadás pedig további hat (6) hét (tehát összesen tizenkét (12) hét), hacsak másként nem állapodnak meg.

3.5     A Megrendelő által a késedelmes lehívással vagy a lehívás utólagos módosításával az idő és/vagy a mennyiség tekintetében okozott többletköltségek a Megrendelőt terhelik, kivéve, ha a késedelemért vagy az utólagos módosításért nem felelős; e tekintetben a számítás az irányadó.

4.     Titoktartás

4.1     Az Ügyfél köteles bizalmasan kezelni minden olyan kereskedelmi vagy technológiai vonatkozású információt, amelyet nem nyilvánvalóan az üzleti kapcsolatok során hozott tudomására.

4.2.     A Megrendelő nem adhat át és más módon nem tehet hozzáférhetővé rajzokat, modelleket, sablonokat, mintákat és hasonló dolgokat illetéktelen harmadik személyeknek. Az ilyen dolgok sokszorosítása csak az üzemeltetési követelmények és a szerzői jogi rendelkezések keretein belül megengedett.

4.3     A kötelezettség nem vonatkozik azokra a dokumentumokra és információkra, amelyek általánosan ismertek, vagy amelyek a Megrendelő számára már a kézhezvételkor ismertek voltak, és nem állt titoktartási kötelezettség alatt, vagy amelyeket utólag olyan harmadik személy hoz nyilvánosságra, aki jogosult az ilyen dokumentumok vagy információk átadására, vagy ha a dokumentumokat vagy információkat az alábbiak fejlesztették ki
Hatályos: 2023. február 1. Page 2 of 5
ÁSZF – ÉSZF
az Ügyfél az EJOT dokumentumainak vagy információinak felhasználása nélkül.

4.4     Az üzleti titok védelmére vonatkozó törvényi rendelkezéseket a szerződés nem bírálhatja felül.

4.5     Az Ügyfél csak az EJOT´ előzetes írásbeli hozzájárulásával reklámozhatja az üzleti kapcsolatot.

5.     Információbiztonság, adatvédelem

A felek megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák működésük, valamint szállításaik és szolgáltatásaik bizalmasságát, hitelességét, sértetlenségét és rendelkezésre állását, megfeleljenek az adatvédelmi követelményeknek, és védekezzenek a támadások, különösen az ipari kémkedés és a kiberkockázatok ellen. Ezeknek az intézkedéseknek az iparágban szokásosnak kell lenniük, és megfelelő információbiztonsági irányítási rendszert kell tartalmazniuk.

6.     Rajzok és előírások

Az EJOT fenntartja a tulajdon- és szerzői jogokat minden kép, rajz, számítás és egyéb dokumentum tekintetében. Ez vonatkozik a "bizalmas" megjelölésű írásos dokumentumokra is.

7.     Mintadarabok és gyártóeszközök

7.1.     A minták és a gyártási eszközök (szerszámok, formák, sablonok stb.) gyártási költségei - eltérő megállapodás hiányában - a szállítandó áruktól elkülönítve kerülnek kiszámlázásra. Ez vonatkozik azokra a gyártási eszközökre is, amelyeket az elhasználódás miatt ki kell cserélni.

7.2.     Ha a minták vagy a gyártóeszközök gyártásának időtartama alatt az Ügyfél anélkül hagyja abba vagy szünteti meg az együttműködést, hogy az EJOT erre indokolt okot adna, az addig felmerült összes gyártási költség az Ügyfelet terheli.

7.3.     Ha a fenti rendelkezésektől eltérően a felek a megrendelőspecifikus gyártóberendezés gyártási költségeinek az alkatrészek árával történő amortizációjában állapodtak meg, és ha a Megrendelő az EJOT-nak fel nem róható körülmények miatt nem vagy nem teljes mértékben vásárolja meg a megállapodás alapjául szolgáló kitűzött, vagy megállapodott vásárlási mennyiséget, a Megrendelő viseli az elmaradt vásárlás miatt nem amortizált összes gyártási költséget.

7.4     Az EJOT által gyártott vagy saját maga által beszerzett gyártóeszközök tulajdonjoga csak a teljes kifizetés vagy amortizáció után száll át a Vevőre. A gyártóeszközök akkor is az EJOT vagy annak megbízottja birtokában maradnak, ha a Megrendelő azokat teljes egészében kifizette vagy amortizáció útján teljes egészében kiegyenlítette, legalább a szállítási szerződés teljesítéséig. Ezt követően a Megrendelő jogosult a teljes tulajdonában lévő gyártóeszközök visszaszolgáltatását követelni, amennyiben a visszaszolgáltatás időpontjáról közös megegyezés született, és a Megrendelő szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

8.    Árak

Az EJOT árai nem tartalmazzák a forgalmi adót, a csomagolást, a fuvart, a szállítmányt, a vámot és a biztosítást. A törvényes forgalmi adót a számlán külön feltüntetjük a számla napján érvényes összegben.

9.     Fizetési feltételek és a fizetési képesség vagy hajlandóság hiánya

9.1.     Minden számla a számla keltétől számított harminc (30) naptári napon belül esedékes, engedmény nélkül.

9.2.     Ha az EJOT vitathatatlanul részben hibás árut szállított, a Vevő ennek ellenére köteles a hibátlan részért fizetni, kivéve, ha a részleges szállítás a Vevő számára használhatatlan. A Vevő kizárólag akkor gyakorolhatja az EJOT-tal szemben a beszámítás, a teljesítés visszautasítása és a visszatartás jogát, ha a Vevőnek ezen jogát megalapozó ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul, és azt az EJOT nem vitatja, vagy jogerősen elbírálták.

9.3.     A határidők elmulasztása esetén az EJOT jogosult késedelmi kamatot felszámítani, a bank által az EJOT-nak folyószámlahitelekre felszámított kamatláb, de legalább a törvényes késedelmi kamat és adott esetben a törvényes átalánykamatok mértékében.

9.4.     Az Ügyfél fizetési késedelme vagy az EJOT-nak az Ügyféllel szemben fennálló egyéb esedékes fizetési követelései esetén, amelyek tekintetében az Ügyfél jogtalanul jelentett be beszámítást vagy érvényesített visszatartási jogot, az EJOT jogosult felfüggeszteni az EJOT kötelezettségeinek teljesítését a fizetések beérkezéséig. A jelen rendelkezés nem érinti az EJOT-nak az egyéb szerződéses vagy törvényi rendelkezésekből eredő visszatartási jogait.

9.5.     Az EJOT jogosult továbbá visszautasítani az Ügyfél azon szállítási felhívásait és megrendeléseit, amelyek szerződés alapján történnek, valamint megtagadni a meglévő szerződések és egyedi szerződések teljesítését és azok meghosszabbítását, ha nyilvánvalóvá válik, hogy az EJOT követeléseinek kiegyenlítését az Ügyfél fizetőképességének hiánya veszélyeztetné. Ez különösen akkor áll fenn, ha az Ügyfél hitelképességét az COFACE vagy egy hasonló hitelbiztosító „magas kockázatúnak" (3 minősítési szint) vagy annál rosszabbnak minősíti. 
Az EJOT jogosult továbbá visszautasítani az Ügyfél azon szállítási felhívásait és megrendeléseit, amelyek szerződés alapján történnek, valamint megtagadni a meglévő szerződések és egyedi szerződések teljesítését és azok meghosszabbítását, amennyiben az EJOT kereskedelmi hitelbiztosítója által az EJOT-nak az Ügyféllel szembeni követelései biztosítására jóváhagyott hitelkeret összeg a szállítási lehívás vagy a megrendelés elfogadásakor meghaladná hitelkeretet.
A teljesítés megtagadására vonatkozó egyéb törvényes jogok és visszatartási jogok érintetlenül maradnak.

9.6.     Az EJOT jogosult a szerződéseket és az egyedi szerződéseket felmondani figyelmeztetés nélkül, ha erre alapos ok van. Jó oknak minősül különösen, ha a szerződés megkötését követően nyilvánvalóvá válik, hogy az EJOT szerződés szerinti követeléseit az ügyfél teljesítési képtelensége veszélyezteti - a 

9.5.     pont értelemszerűen alkalmazandó -, és az ügyfél a felszólítás ellenére sem nyújt hitelt érdemlő biztosítékot arra vonatkozóan, hogy ésszerű időn belül képes teljesíteni. A 9.4. és 13.1. pontok rendelkezései, valamint a felmondásra és elállásra vonatkozó egyéb törvényes jogok érintetlenül maradnak.

9.7.     Váltók és csekkek csak abban az esetben fogadhatók el, ha erről megállapodás született, és csak a teljesítés ellenében és azzal a feltétellel, hogy azok diszkontálhatók. A diszkont díjat a számlaösszeg kifizetésének esedékességétől számítják. A váltók és csekkek esedékes és megfelelő időben történő bemutatására, valamint a váltók és csekkek óvás benyújtására kizárt.

10. Szállítás

10.1. Eltérő megállapodás hiányában az EJOT EXW szállít, az Incoterms mindenkor hatályos változatában meghatározottak szerint. A szállítási határidő vagy szállítási határidő betartása az EJOT feladásra vagy átvételre való készenlétről szóló értesítésén alapul.

10.2.     A szállítási határidő az EJOT megrendelés-visszaigazolásának elküldésével kezdődik, és adott esetben meghosszabbodik, amennyiben a 17. szakasz rendelkezései alkalmazandók.

10.3     A részszállítások ésszerű keretek között megengedettek. Ezek külön kerülnek kiszámlázásra.

10.4     A gyártásból adódóan a rendelési mennyiségtől szállításkor eltérni megengedett (alul illetve felülszállítás) a meghatározott 10%-os tolerancián belül plusz és minusz irányban.  A számla értéke ennek megfelelően módosul, a ténylegesen szállított mennyiség kerül kiszámlázásra.

11. Kiszállítás és kockázatátadás

11.1.     Azokat az árukat, amelyeket szállításra késznek nyilvánítanak, a Vevőnek azonnal át kell vennie. Ellenkező esetben az EJOT-nak jogában áll az ilyen árukat saját választása szerint elszállítani vagy a Vevő költségére és kockázatára tárolni.

11.2     Külön megállapodás hiányában az EJOT választja ki a szállítási módot és útvonalat.

11.3     Az Ügyfél kérésére az EJOT szállítási biztosítást köt a szállítás fedezetére. Ennek költségeit az Ügyfél viseli.

11.4     A kockázat a vasútnak, a szállítmányozónak vagy a fuvarozónak történő átadáskor vagy a tárolás megkezdésekor, de legkésőbb a gyárból vagy a raktárból való induláskor átszáll az Ügyfélre; ez akkor is érvényes, ha a szállítást EJOT intézte.

11.5     A csomagolás visszavételére külön megállapodás alapján történhet.

12.     Késedelmes szállítás

12.1     A megadott szállítási határidők nem kötelező érvényűek, kivéve, ha azokat az EJOT kifejezetten írásban "kötelező szállítási határidőként" megerősítette, vagy kötelező érvényűként állapította meg.
12.2     Ha az EJOT előre láthatja, hogy nem tudja az árut a szállítási határidőn belül leszállítani, az EJOT haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet ennek okairól, és lehetőség szerint a várható szállítási határidőt is jelzi.
12.3     Amennyiben a szállítás az alábbi 17. cikkben meghatározott körülmények valamelyike miatt, vagy az Ügyfél bármely cselekménye vagy mulasztása, például a szükséges információk vagy dokumentumok késedelmes továbbítása miatt késik, a szállítási határidő a körülményeknek megfelelően meghosszabbításra kerül.
12.4.     Az Ügyfél csak akkor jogosult a szerződéstől vagy az egyedi szerződéstől elállni, ha a szállítási határidő be nem tartásáért az EJOT felelős, és az Ügyfél az EJOT-nak eredménytelenül adott egy ésszerű türelmi időt.

13.     Tulajdonjog-fenntartás

13.1.     Az EJOT fenntartja a tulajdonjogot a szállított áruk tekintetében mindaddig, amíg a Vevővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés nem teljesül. Az Ügyfél kötelességszegése, különösen fizetési késedelem esetén az EJOT jogosult az egyedi szerződéstől elállni és az árut az Ügyfélnek a teljesítésre adott ésszerű határidő eredménytelen elteltét követően visszavenni; a határidő kitűzésének elengedhetetlenségére vonatkozó törvényi rendelkezések változatlanul fennmaradnak. A Vevő köteles az árut átadni. Az áru visszavételét követően az EJOT jogosult az árut értékesíteni. Az ilyen értékesítésből származó bevételt, levonva az ésszerű értékesítési költségeket, le kell vonni a Vevő kötelezettségeiből.

13.2.     A Vevő köteles az árut gondosan kezelni; különösen köteles azt saját költségén tűz, veszteség és lopás ellen az eredeti értéken biztosítani. A Vevő köteles a karbantartási és ellenőrzési munkálatokat, ha szükséges, saját költségén megfelelően elvégezni.

13.3.     Az Ügyfél jogosult ezeket az árukat rendes üzletmenetben értékesíteni, feltéve, hogy az EJOT-tal fennálló üzleti kapcsolatból eredő kötelezettségeinek időben eleget tesz. A lefoglalt árukat azonban nem zálogosíthatja el, és nem ruházhatja át biztosítékként a tulajdonjogot rajtuk. Köteles megvédeni az EJOT jogait, ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat hitelre továbbértékesítik.

13.4     Az EJOT tulajdonjogával rendelkező áruk értékesítéséből vagy bármely olyan bérbeadásából eredő valamennyi követelést és jogot, amelyhez az EJOT az Ügyfélnek engedélyt adott, az Ügyfél ezennel azonnali hatállyal biztosítékként az EJOT-ra engedményezi. Az ügyfél az EJOT-nak az EJOT-tal szembeni követeléseinek biztosítására az EJOT-ra engedményezi azokat a követeléseket is, amelyek az áruk és az ingatlanok összekapcsolása következtében harmadik személlyel szemben keletkeznek. EJOT ezennel elfogadja az engedményezést.

13.5     A Megrendelő köteles az EJOT kérésére az engedményezést a harmadik fél vevőkkel szemben bejelenteni, valamint az EJOT-nak az EJOT jogainak érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást megadni és a szükséges dokumentumokat átadni.

13.6     A tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk megmunkálását vagy feldolgozását mindenkor a Vevő végzi az EJOT nevében. Ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat más, nem az EJOT tulajdonában lévő tételekkel feldolgozzák vagy elválaszthatatlanul összekeverik, az EJOT az új terméken a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk és a többi feldolgozott vagy összekevert tétel számlaértékének a feldolgozás vagy összekeverés időpontjában fennálló arányában szerez közös tulajdonjogot.

13.7. Ha az EJOT termékeket más ingóságokkal egyesítik vagy elválaszthatatlanul összekeverik, hogy egyetlen terméket alkossanak, és a másik termék főterméknek minősül, az Ügyfél a főtermék tulajdonjogát arányosan átruházza az EJOT-ra, amennyiben a főtermék az ő tulajdonában van. Az Ügyfél az EJOT nevében fenntartja a tulajdonjogot vagy a közös tulajdonjogot. Minden más tekintetben a feldolgozással, összekapcsolással vagy keveredéssel létrehozott termékre ugyanaz vonatkozik, mint a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árukra.

13.8.     Az Ügyfél köteles az EJOT-ot haladéktalanul tájékoztatni a harmadik személyek által a visszaszolgáltatott áruval kapcsolatban tett végrehajtási intézkedésekről, az esetleges beavatkozáshoz szükséges dokumentumok EJOT részére történő átadásával. Ez vonatkozik az egyéb jellegű jogsértésekre is.

13.9. Ha a meglévő biztosítékok értéke összesen több mint tíz (10) százalékkal meghaladja a biztosított követeléseket, az EJOT köteles az Ügyfél kérésére az EJOT által választott biztosítékokat ilyen mértékben felszabadítani.

14.     Minőségi hibák és tulajdonjogi hiányosságok

14.1.     A Vevő szavatossági jogainak feltétele, hogy a Vevő megfelelően eleget tett az áruk vizsgálatára és a hibák bejelentésére vonatkozó szerződéses és jogszabályi kötelezettségeinek.

14.2. A felek kifejezett írásbeli, e ponttól eltérő megállapodásának függvényében a következő rendelkezések alkalmazandók: Az áru hibamentességére kizárólag a megállapodás szerinti minőség a mérvadó. A megállapodás szerinti minőségű áru nem tekinthető hibásnak. Az elfogadott minőség kizárólag az írásban elfogadott műszaki szállítási előírásokon alapul (a továbbiakban: minőségi megállapodás). Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik az általa készített és az EJOT-hoz benyújtott minőségi specifikációk helyességéért és megvalósíthatóságáért. Az Ügyfél viseli a kockázatot a rendeltetésszerű használatra, a szerződésben vállalt használatra és/vagy a szokásos használatra való alkalmasság tekintetében. Az áru tényleges felhasználási feltételeinek tényleges ellenőrizhetősége hiányában ez az EJOT-ra akkor is vonatkozik, ha a minőségi megállapodás az áru rendeltetésszerű felhasználását szabályozza vagy feltételezi. A kiegészítő objektív követelmények nem minősülnek minőségnek, azaz nem teljesítésük nem minősül hibának. Az áru hibás voltának megítélése szempontjából a kockázatátadás időpontja a döntő.

14.3.     Az EJOT nem felel az üzemeltetési, karbantartási és telepítési előírások megszegésére, illetve a nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatra, az Ügyfél vagy harmadik fél általi hibás összeszerelésre vagy üzembe helyezésre, a szokásos elhasználódásra, a hibás vagy gondatlan kezelésre, valamint az Ügyfél vagy harmadik fél által az EJOT jóváhagyása nélkül végzett nem megfelelő beavatkozások, módosítások vagy javítások következményeiért. Ugyanez vonatkozik azokra a hibákra is, amelyek csak jelentéktelen mértékben csökkentik az áru értékét vagy alkalmasságát.

14.4.     A dologi és a jogcímen felmerülő hibákból eredő igények a kockázatátadástól számított tizenkét (12) hónap elteltével évülnek el. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a törvény kötelezően hosszabb határidőt ír elő.

14.5     A Vevő a nyilvánvaló hibákat az áru rendeltetési helyén történő átvételét követően haladéktalanul, a rejtett hibákat pedig a hiba felfedezését követően haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. Ha ez nem történik meg, az áru e hibára tekintettel jóváhagyottnak tekintendő, és a Vevőt e tekintetben semmilyen szavatossági jog nem illeti meg.

14.6.     Ha átvételi vizsgálat vagy első mintavételes vizsgálatban állapodtak meg, az olyan hibák bejelentése, amelyeket a Vevő az alapos átvételi vizsgálat vagy az első mintavételes vizsgálat során fedezhetett volna fel, kizárt.

14.7     Az EJOT-nak lehetőséget kell adni a bejelentett hiba értékelésére. A kifogásolt árut haladéktalanul vissza kell küldeni az EJOT-nak; az EJOT átvállalja a szállítási költségeket, amennyiben a hiba elismerésre került az EJOT által. Ha az Ügyfél nem teljesíti ezeket a kötelezettségeket, vagy a már kifogásolt árukon az EJOT beleegyezése nélkül változtatásokat hajt végre, a dologi hibák miatti követelések elvesznek.

14.8.     Megalapozott és kellő időben tett hibabejelentés esetén az EJOT saját választása szerint javítást végez a kifogásolt árun, vagy hibátlan cserét szállít. Hibás szállítás esetén a Vevő-megrendelő köteles lehetővé tenni az EJOT számára, hogy a készletet rövid határidővel kiválogassa.

14.9.     Ha az EJOT nem teljesíti ezeket a kötelezettségeket, vagy nem teljesíti azokat ésszerű határidőn belül a szerződés feltételeinek megfelelően, az Ügyfél írásban végső határidőt szabhat, amelyen belül az EJOT köteles teljesíteni kötelezettségeit. E határidő eredménytelen elteltét követően az Ügyfél követelheti az ár csökkentését, vagy elállhat a szerződéstől.

14.10     A termék tulajdonságaira és a hasznos élettartamra vonatkozó garanciákat kifejezetten és egyedileg, írásban kell ilyenként meghatározni.

15.     Egyéb igények, felelősség

15.1     Ha az alábbiakban nincs másként meghatározva, az Ügyfélnek az EJOT-tal szembeni további vagy ennél szélesebb körű igényei kizártak. Ez különösen vonatkozik a szerződéses kötelezettségből és a jogellenes károkozásból eredő kötelezettségszegés miatti kártérítési igényekre. Az EJOT nem felel olyan károkért, amelyek nem magából a szállított áruból származnak. Az EJOT különösen nem felel az Ügyfél által elmaradt haszonért vagy egyéb pénzügyi veszteségekért.

15.2.     Általában az EJOT csak akkor köteles kártérítést fizetni, ha az EJOT az általa okozott kárért felelős.

15.3.     A kártérítési felelősség kizárt, amennyiben az Ügyfél ténylegesen korlátozta felelősségét az ügyfeleivel szemben. Ebben az esetben az Ügyfél törekszik arra, hogy a felelősségkorlátozásban - a jogilag megengedett mértékben - az EJOT mint beszállító számára is megállapodjon.

15.4.     A fent jelzett felelősségi korlátozások nem vonatkoznak az EJOT törvényes képviselőinek vagy vezető tisztségviselőinek szándékos, súlyos gondatlansága esetén, valamint a lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése esetén, azaz olyan kötelezettségek esetén, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését egyáltalán lehetővé teszi, és amelyek betartására az Ügyfél rendszeresen számít és számíthat. A lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése esetén az EJOT - az EJOT törvényes képviselőinek vagy vezető tisztségviselőinek szándékos vagy súlyos gondatlansága esetét kivéve - csak a szokásos szerződéses kárért, illetve az ésszerűen elvárható kárért felel.

15.5.     A felelősség korlátozása nem alkalmazható azokban az esetekben sem, amikor a magánhasználatra szállított áruk hibája esetén a termékfelelősségi törvények szerint személyi sérülésért vagy anyagi kárért felelősség áll fenn. Nem alkalmazható továbbá az élet, a test vagy az egészség sérülése esetén, valamint garantált tulajdonságok hiányában, ha és amennyiben a garancia célja az volt, hogy a Vevőt olyan veszteségek ellen fedezze, amelyek nem magából a szállított áruból származnak.
15.6.     Ha a Vevő hibája hozzájárult a kár bekövetkezéséhez, a kártérítési kötelezettség, valamint a fizetendő kártérítés mértéke a körülményektől függ, különösen attól, hogy a kárt túlnyomórészt az egyik vagy a másik fél okozta-e (közreható gondatlanság).

15.7.     Amennyiben az Ügyfél a fenti rendelkezések alapján az EJOT-tal szemben igényt kíván érvényesíteni, köteles az EJOT-ot haladéktalanul és teljeskörűen tájékoztatni és konzultálni vele. Lehetőséget biztosít EJOT számára a kár kivizsgálására. A felek egyeztetik a meghozandó intézkedéseket, különösen az a peren kívüli megállapodások esetén.

15.8.     Amennyiben az EJOT felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez az EJOT alkalmazottai, munkavállalói, személyzete, törvényes képviselői és közreműködői személyes felelősségére is vonatkozik.
15.9     A bizonyítási teherre vonatkozó jogi rendelkezéseket ez nem érinti.

16.     Tulajdonjogok

A felek megállapodnak abban, hogy haladéktalanul tájékoztatják egymást a tulajdonjogok megsértésének és állítólagos megsértésének veszélyeiről és a tudomására jutott ap-likációkról, és lehetőséget adnak egymásnak arra, hogy a megfelelő követelésekkel szemben kölcsönös megegyezéssel fellépjenek.

17.     Vis maior

A vis maior, a váratlan események, a munkaügyi viták, sztrájkok, a lázadások, a háború és a fegyveres konfliktusok, a terrortámadások, a járványok és világjárványok, a hatósági intézkedések, valamint egyéb előre nem látható, elháríthatatlan és súlyos események a zavarás időtartamára és hatásainak mértékéig mentesítik az EJOT-ot a teljesítési kötelezettség alól. A felek vállalják, hogy az észszerűség határain belül haladéktalanul megadják a szükséges tájékoztatást, és kötelezettségeiket jóhiszeműen a megváltozott körülményekhez igazítják. Ez akkor is alkalmazandó, ha ezek az események akkor következnek be, amikor az EJOT késedelembe esik.

18.     A teljesítés helye, a joghatóság helye és az alkalmazandó jog

18.1.     Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, a teljesítés helye az EJOT székhelye.

18.2     A jogviták esetében - a váltó- és csekkeljárással összefüggésben is - az EJOT székhelye a joghatóság helye. Az EJOT saját belátása szerint jogosult arra is, hogy az Ügyfelet az Ügyfél székhelyén perelje. Ha az EJOT-nak oka van feltételezni, hogy az EJOT üzleti székhelye szerinti ország állami bírósága az Ügyfél országában nem hajtható végre egy ítélet, a felek haladéktalanul és jóhiszeműen megállapodnak egy megfelelő választottbíróságról és választottbírósági szabályokról. Ha ez nem történik meg, az EJOT jogosult önállóan megfelelő választást tenni.

18.3.     A szerződéses jogviszonyra kizárólag az EJOT székhelyén alkalmazandó jog irányadó, a kollíziós szabályok kizárásával. Az Egyesült Nemzetek 1980. április 11-én kelt, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (CISG - "bécsi adásvételi jog") alkalmazása kizárt.

18.4.     Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek és a felek által kötött kiegészítő megállapodások valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.